Zatankowanie benzyny do diesla i diesla do benzyny – co się może stać?

laweta oława

22 marca 2021 • Biznes, firma, Firma • Views: 436

Nie­za­leż­nie od tego czy zatan­ku­jemy ben­zynę do baku samo­chodu z sil­ni­kiem die­sla, czy na odwrót – ropę do samo­chodu z sil­ni­kiem ben­zy­no­wym, ni­gdy nie wolno odpa­lać sil­nika. Może to dopro­wa­dzić do znisz­czeń w jed­no­stce napę­do­wej, które wyma­gać będą kosz­tow­nej naprawy.

Pomoc drogowa Oława

Naj­czę­ściej jedy­nym ratun­kiem w tak kurio­zal­nej sytu­acji będzie laweta, odpro­wa­dze­nie auta do warsz­tatu w któ­rym mecha­nik usu­nie nam nie­pra­wi­dłowo zatan­ko­wane paliwo. Koszt takiej ope­ra­cji może wynieść nawet do kil­ku­set zło­tych wli­cza­jąc w to holo­wa­nie. Na początku warto jed­nak spraw­dzić czy sta­cja ben­zy­nowa na któ­rej zatan­ko­wa­li­śmy paliwo nie świad­czy takich usług. Być może kie­rowcy tirów któ­rzy zjeż­dżają na pauzę będą mieli odpo­wiedni sprzęt do ode­ssa­nia paliwa, na pewno wyj­dzie wtedy taniej niż zama­wia­jąc laweta 24h oława.

Laweta, pomoc drogowa Brzeg

W przy­padku star­szych sil­ni­ków die­sla można spró­bo­wać odje­chać, ponie­waż niski pro­cent zatan­ko­wanej ben­zyny może zostać zaak­cep­to­wany przez daną jed­nostkę sil­nika. Jest to jed­nak ryzy­kowne, i lepiej nie pró­bo­wać w przy­padku now­szych modeli samo­cho­dów. < p>

Gene­ral­nie czę­ściej zda­rza się zala­nie ben­zyny do sil­nika die­sla, ponie­waż koń­cówka węża od dys­try­bu­tora paliwa jest znacz­nie cień­sza, łatwo nie zauwa­żyć pomyłki, i zalać bak do pełna ben­zyną. Sta­ty­styki mówią, że takie pomyłki zda­rzają się najczę­ściej w póź­nych godzi­nach, noc­nych. Zmę­czony kie­rowca nie zauważa ozna­czeń na wężu dys­try­bu­tora, tan­kuje bak do pełna i jedy­nym spo­so­bem na wyj­ście z tego jest laweta.

Laweta Strzelin

Zatan­ko­wa­nie die­sla do ben­zyny zda­rza się zde­cy­do­wa­nie rza­dziej, z pro­stego powodu. Koń­cówka węża dys­try­bu­tora z die­slem jest znacz­nie grub­sza, co zwy­czaj­nie nie pozwala na wepcha­nie jej do wlewu paliwa. Jednak gdy już się to uda, szkody dla silnika po przejechaniu kilku kilometrów na ropie będą równie poważne co w przypadku benzyny w dieslu. (Więcej znajdziesz tutaj: http://pomocdrogowa-olawa.pl)

Tags: , , ,

Comments are closed.